Tuesday, February 14, 2006استان همدان آزربايجان بالاترين و استان آذربايجان شرقي پايين ترين آمار معتادان ايران

براساس پژوهشي که از سوي معاونت اجتماعي و شوراهاي وزارت کشور انجام شده است آمار معتادان در سالهاي اخير روند صعودي داشته به طوري که از 344 نفر در صد هزار نفر در سال 1375 به 1171 نفر در صد هزار نفر در سال 1381 رسيده است. آمارهاي ارائه شده تنها موارد دستگيري و مراجعه معتادين به مراکز درماني و ترک اعتياد است و استان آذربايجان شرقي با وجود 79 نفر معتاد در هر صد هزار نفر در بين استانهاي کشور کمترين معتاد را داشته است.

براساس اين آمار استان همدان آزربايجان و استان آذربايجان شرقي آزربايجان به ترتيب بيشترين و کمترين آمار معتادان را به خود اختصاص داده اند. آمار معتادان همدان 589 در هر صد هزار نفر بوده است.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home