Monday, February 27, 2006تركمان‌ها در روستاهاي اطراف همدان

اسدالله معطوفي، تاريخدان گرگاني به وجود تعداد زيادي از تركمان‌ها در روستاهاي اطراف همدان اشاره كرد و گفت كه تاكنون مطالعه چنداني در اين‌باره نشده است در حالي كه در برخي روستاهاي آنجا مردم خود را تركمان مي‌دانند ولي دليلي براي اثبات اين امر ندارند.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home