Tuesday, March 28, 2006


Azərbaycan'da və Həmədan'da qış mərasimlər

İran'da S.Ə.Əncəvi çap etdirdiyi «İranda qış mərasimləri» adlı əsərində bə'zi materiyallarla çıxış etmişdir. Kitabın «Azərbaycan'da və Həmədan'da qış mərasimlər»i adlanan ikinci cildi bütünlüklə Güney Azərbaycan'ı və əhalisinin əksəriyyətini Azərbaycan Türkləri təşkil edən Həmədan vilayətinin qış mərasimlərinin tədqiqinə həsr olunub. Əsərdə Səaləbi, Əbu Reyhan Biruni kimi alimlərə əsaslanıb, «Kosa-Kosa» oyununun hələ min il əvvəl xalq bayramı kimi çox məşhur olduğu göstərilib.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home