Saturday, March 25, 2006ايل بوزچلو در شمال غربي اراك و مشرق همدان

شاهان قاجار با اينكه شخصاً روحيه ايلي و چادر نشيني را دوست مي‌داشتند، باز به تجزيه و اسكان ايلات اهتمام مي‌ورزيدند. در ابتداي سياست تجزيه، بخشي از ايل بوزچلو در شمال غربي اراك و مشرق همدان جايگزين مي‌شوند. امروز منطقه مزبور بنام بوزچلو ناميده مي‌شود كه در ميان شهركهاي جديد كميجان، نوبران، فامنين و قهاوند قرار دارد. آنچه امروز بنام بوزچلو مي‌شناسيم تنها همين منطقه است كه بتدريج اسم مكان شده و عنوان ايلي خود را كاملاً از دست داده است.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home