Wednesday, April 19, 2006غار آق قايا: همدان آذربايجان

در کنارِ غارِ سلطان بولاغ , که در جادة همدان واقع گرديده است ، راهی وجود دارد که به ميانه ديواری ميرسد . و بر فراز آن ديوار چند دهنه غار در کنار هم رو به شمال و به سوی جاده شوسه ديده می شود که عبارت اند از:

غار شماره 1 : غار کوچکی است که از يک فضای 5/3 در 5/4 متر ساخته شده است و بلندی آن 7/1 متر است. در ديوارة مقابل ، سوراخي چند متري ديده ميشود كه از خاك پر شده مي باشد . كف غار از خاك نرمي پوشيده شده است . كه دراثر جريان آب باران در شكاف سنگها به وجود آمده است . در بدنه راست ، دالان باريكي به طول 5 متر ديده ميشود كه به علت انباشتگي خاك بايد به شكل خزيده از آن گذشت . سر دالان به غار شماره 2 باز ميشود و مانند راهرويي بين آن دو غار ميباشد .

غار شماره 2 : در کنار غار شماره 1 قرار گرفته است و مانند دالان ساده ای به درازای 5/12 و پهنای 8/1 متر کشيده شده است. بلندی آن به 5/4 متر می رسد و بزرگترين اين غارها محسوب می گردد.

غار شماره 3 : دالان تنگ و سر راست 7 متری است که در 3 متری غار شماره 2 در شيب تند بالای پرتگاه قرار گرفته است. پهنای آن 5/1 متر و به شکل سنجاق است. در پايان دالان يک سوراخ تقريبا 3 متری است که ورود به آن برای اشخاص باريک اندام امکان پذير ميباشد.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home