Wednesday, May 17, 2006بيانيه دانشجويان دانشجويان همدان نسبت به اهانت روزنامه ايران به ملت بزرگ تورك ايران

بيانيه دانشجويان تورك دانشجويان تورك دانشگاه بوعلي سينا و دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به اهانت روزنامه ايران به ملت بزرگ تورك ايران و موج جديد دستگيريهاي اخير فعالين حركت ملي آذربايجان

مسئولين نظام ! چرا تيشه به ريشه خود مي زنيد ؟

با اينكه خداوند متعال بارها و بارها در كتاب آسماني خود قرآن كريم به آيه و نشانه بودن ن‍ژادها و رنگها و زبانها تاكيد نموده و فرموده كه همه اينها آياتي است براي كسانيكه ( در مورد قدرت و عظمت خداوند ) فكر مي كنند . و نيز با تاكيدات مكرر امام خميني و نيز آيت الله خامنه اي مبني بر عدم برتري زبان و قوم بر قران و اسلام ، متاسفانه هنوز هم ته مانده هاي حكومت رضاخان و شوونيست هاي تاريك فكر و نژاد پرست سعي مي كنند با مسخره كردن ديگر قوم ها و زبانها زبان و تمدن موهوم خود را به رخ ديگران بكشند و زبان و فرهنگ خود را بر ديگران تحميل كنند .

متاسفانه دكتر محمود احمدي نژاد كه با شعار تبليغاتي عدالت و محرورزي بر سركار آمد ، پيام سال نو را به فارسي زبانان تبريك گفت و سعي نمود كه لباس به اصطلاح ملي را در مناطق آذربايجان پياده كند و يا رديف بودجه مقبره الشعرا و طرحهاي عمراني تبريز را از رديف بودجه سال 85 خود حذف كند و يا دستگاه اطلاعاتي دكتر احمدي نژاد در اين مدت اخير بر شدت سركوب خود افزوده و هويت طلبان و مردان راستين آذربايجان راهي زندانها و بازداشتگاههاي نا معلوم نموده است . اما غافل از اينكه دود آتش افراخته احمدي نژاد ابتدا چشم خودش و همفكرانش را خواهد سوزاند .لازم است خدمت دكتر احمدي نژاد اعلام شود كه اگر مي خواهيد دشمنان نظام را سركوب كنيد ابتدا از خودتان شروع كنيد چرا كه اينگونه تك بعدي نگري و لجبازي ها و ندانم كاريهاي جنابعالي بزرگترين خطر براي اين نظام است . چنانكه در ابتداي رياست جمهوريتان و با دخالت در موضوع هولوكاست و تكرار شعار اسرائيل بايد از بين برود ، معلوم شد كه بوي سياست به مشامتان نخورده و هنوز در حال و هواي صدر اسلام به سر مي بريد .

متاسفانه دولت جديد [...] بدون توجه به قانون و قران و اسلام و فرموده هاي مقام رهبري و امام خميني به سركوب ديگر قومها و زبانها بيش از بيش تاكيد نمود و با نهايت تاسف هر روز ژشت تريبون دم از نماز و قران زد .

اين بار نيز دست كثيف شوونيسم آرام نگرفته روزنامه ايران با دست به جيب بيت المال بردن و بر باد دادن منابع ملي كه متعلق به همه مردم ساكن ايران است ، اين سرمايه ها را راه تبليغ شعارهاي شوونيستي كه مسلما از خارج از مرزهاي ايران حمايت و خط مي گيرند ، افكار صهيونيست مابانه و نژادپرستانه خود را ترويج داده و ميانه ملت و دولت را بر هم زده و هر روز آتش آنرا با ستايش زبان فارسي و شاعراني همچون فردوسي و نژاد موهوم پارسي شعله ورتر مي سازند .

با نهايت تاسف بايد گفت كه بزرگان و علماي حوزه قم نيز در برابر اين ظلم ها و جورها و تحريف آشكار اسلام و دزدي در روز روشن عوامل نژاد پرست ساكت نشسته و متاسفانه گاها از اين نوع حركات دفاع هم مي كنند كه نمونه آن در حكم لغو مراسم قلعه بابك از سوي يكي از مرا جع تقليد و نيز عدم توجه و بي اهميت جلوه دادن اين موضوع توسط آيت الله صافي مي باشد .

در پايان ما دانشجويان تورك دانشگاه بوعلي سينا و علوم پزشكي همدان بار ديگر هم زبان و همصدا با ساير همفكران و هم زبانان خود در ساير شهرهاي ايران اعتراض خود را نسبت به چاپ مطالب توهين آميز روزنامه ايران اعلام نموده و خواهان عذرخواهي كتبي و شفاهي دست اندركاران اين نشريه مي باشيم و در دفاع از فعالين دستگير شده مظلوم آذربايجاني خواهان آزادي بي قيد و شرط اين افراد مي باشيم .

همدانين تورك اويره نجيلر بيرليكي

ياشاسين تورك

ياشاسين آذربايجان


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home