Monday, July 09, 2007شهرداري مريانج ، حد خود را رعايت كند

چاپ شده در : هفته نامه سينا شماره 137
2/4/1386

تيتر فوق ، عنوان گزارشي است كه خبرتگار سينا در شهرستان بهار به دنبال انتشار خبر اقدام شهرداري مريانج ، در گفتگويي با شهروندان تهيه و مخابره نموده كه به دليل تراكم مطالب امكان چاپ آان در اين شماره ميسر نگرديد . در بخشي از اين گزارش ، يك شهروند بهاري با بيان اينكه « شهرداري مريانج حد خود را رعايت و پا را از حريم قانوني فراتر نگذارد » ، گفته است : « نه تنها تمامي روستاهاي ترك نشين منطقه جنوب و جنوب شرقي شهرستان بهار ، به لحاظ قرابت فرهنگي ، زباني و قومي بايد جزء شهرستان بهار باشند ، بلكه به نظر من ، خود شهر مريانج نيز به دليل اينكه شغل نود درصد مردم آن كشاورزي است ، بايد به شهرستان بهار ملحق شود ... » .


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home