Saturday, July 14, 2007ضرورت تاسيس شبكه راديو تلويزيوني محلي مستقل براي نيمه شمالي ترك نشين استان همدان

چاپ شده در هفته نامه « سينا »
شماره 138
19/4/86

1- پانزدهمين جشنواره توليدات شبكه هاي راديو تلويزيوني استاني كشور در خرداد ماه امسال در محمودآباد مازندران برگزار شد. مهندس ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيماي كشور در مراسم اختتاميه اين جشنواره خطاب به مسئولين شبكه هاي استاني راديو و تلويزيون گفت : "ماموريت شما اين است كه زيبائي قوميت ها را به تصوير كشيده و دقت كنيد كه آن چه مايه فضيلت و برتري است، نكاتي است كه در قرآن آمده است .... براي برخي اقوام و فرهنگ ها ، جوك هايي ساخته و پخش مي شود كه توطئه استعمار است. شبكه هاي استاني مي توانند اين توطئه را با معرفي اخلاق حسنه قوميت ها خنثي كنند" . هم چنين علي دارابي معاون امور مجلس و استانهاي صدا و سيماي كشور طي سخناني اظهار داشت : "لهجه و گويش شيرين استاني و توليد انيميشين از ديگر اولويت ها و راهبردهاي كاري در مراكز استان ها است كه رئيس سازمان صدا وسيما بر آن تاكيد داشته است" و " در سال گذشته بيش از 40 ساعت انيميشن توسط استان ها توليد شد، هم چنين ساخت 240 فيلم تلويزيوني نيز به پايان رسيد كه 70 درصد آنها به ويژگي هاي بومي و منطقه اي توجه كامل داشته اند،90 درصد آنها با افق رسانه انطباق داشته اند و 65 درصد نيز از لهجه و گويش محلي استفاده كرده اند" و "سهم شبكه هاي استاني شامل 28 شبكه تلويزيوني استاني، 5 شبكه تلويزيوني محلي، 30 شبكه راديويي استاني، 7 راديوي شهري و 3 شبكه راديويي محلي است كه جمعاً بالغ بر 73 شبكه مي شود.... خوشبختانه توليدات مراكز صدا و سيماي استان ها اينك به مرحله اي رسيده است كه مي تواند حجم قابل توجهي از برنامه هاي شبكه هاي سراسري را نيز به خود اختصاص دهد و موجبات آشنايي فرهنگ هاي گوناگون ايران با يكديگر و نيز وحدت و يكپارچگي فرهنگ ها و اقوام متنوع را از طريق پخش در شبكه هاي سراسري فراهم آورد" و "توليدات بومي، مبتني بر گويش، زبان، لباس، آئين و رسوم به پهناي وسعت ايران عزيز كه در كلان ،گوياي وحدت ملي ايرانيان است ... از جمله ساز و كارهاي مهم در ملاحظات برنامه سازي در سال اتحاد ملي است و بديهي است مراكز (استانها) دستورالعمل ابلاغي در اين خصوص را مبناي برنامه سازي خود بايد قرار دهند".

2- مهندس ضرغامي پيش از اين در مقام معاونت امور مجلس و استانهاي صدا و سيماي كشور و در مصاحبه مورخه 81/4/7 خود با شبكه يك تلويزيون چنين اظهار داشت : "ما آن شبكه استاني را كه بيشتر به مسائل ملي مي پردازد شبكه استاني موفقي نمي دانيم، چون از مدار وظيفه اصلي خودش خارج شده است. وظيفه اصلي شبكه استاني پرداختن به سنن، زبان، گويش و مسائل قومي همان استان است".

3- طبق اصل نوزدهم قانون اساسي: "مردم ايران، از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود" و طبق قسمت اخير اصل پانزدهم قانون اساسي: "... استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است."

4- مقام معظم رهبري در مورخه 79/4/19 در ديدار با مسئولين كشور اظهار داشتند : " عامل وحدت ملت ايران ، زبان فارسي نيست ، دين اسلام است ."

5- طلائي نيك نماينده مردم شهرستانهاي ترك نشين بهار و كبود راهنگ در نطق پارلماني خود در بهمن ماه سال 1385 خواستار توجه شبكه استاني راديو و تلويزيون همدان به زبان و فرهنگ مردم تُركِ نيمه شمالي استان همدان شد .

6- مردم نيمه شمالي استان همدان از قوم ترك مي باشند يعني از جمعيت يك ميليون و هشتصد هزار نفري استان همدان بيش از يك ميليون نفر، تُرك مي باشند و به زبان تركي آزربايجاني سخن مي گويند و آداب و رسوم و سنت ها و فرهنگ و هنر و موسيقي شان بخشي از آ‌داب و رسوم و فرهنگ و هنر موسيقي آزربايجاني است.

7- حال سوال اين است كه با وجود موارد 7 گانه فوق الذكر چرا شبكه استاني راديو و تلويزيون همدان از عمل به وظايف قانوني اش خودداري مي كند: سهم يك ميليون ترك استان همدان از شبكه استاني راديو و تلويزيون همدان، فقط يك ساعت برنامه اخبار تركي (البته تركيفارسي !) است و ديگر هيچ! نه تنها هيچگونه برنامه و سريال و فيلم و ... به زبان تركي پخش نمي شود و از موسيقي تركي همدان و در مجموع موسيقي آزربايجاني در آن خبري نيست بلكه حتي در برنامه هاي اندكي هم كه با زبان فارسي در مورد مردم ترك نيمه شمالي استان همدان است تلاش مي شود كه فضاي آن برنامه ها غير تركي شود به عنوان مثال در فيلم مستندي كه در روستاي چارلي كبود راهنگ ( محل تولد هنرمند جاودانه ترك پرويز پرستويي ) در مورد خاطرات كودكي آن هنرمند بزرگ از سوي شبكه استاني تلويزيون همدان تهيه و حدودا يك ماه پيش ازآن شبكه پخش شد به جاي اينكه در متن فيلم از موسيقي تركي استفاده شود از موسيقي لري و كردي ! استفاده شد و با مردم ترك روستا هم با زبان فارسي مصاحبه مي شد ! ، امري كه به روشني بيانگر ديدگاه مسئولين راديو و تلويزيون همدان در مورد يك ميليون ترك استان است ، ديدگاهي كه در تعارض آشكار با سياستها و دستورالعملهاي مسئولين صدا و سيماي كشور به شبكه هاي استاني است .

براستي آيا آقاي حيدري رئيس راديو و تلويزيون استان همدان، خود را مخاطب سخنان رئيس صدا و سيما و معاون امور مجلس و استانهاي صدا و سيما نمي دانند ؟! ايشان به استناد كدام مجوز قانوني برخلاف اصول 15 و 19 قانون اساسي گام بر مي دارند؟ ! مگر طبق گفته مهندس ضرغامي وظيفه اصلي شبكه استاني پرداختن به سنن، زبان، گويش و مسائل قومي همان استان نيست؟شكي نيست كه با كيفيت مزبور، شبكه راديو تلويزيوني همدان را نميتوان » استاني « دانست چرا كه بي اعتنا به نيمه شمالي استان است . اگر ايشان عالماً از عمل به تكاليف اش در قبال قوم ترك استان خودداري مي كنند، بر خلاف قانون و دستورالعملهاي صريح و مكرر مسئولين صدا و سيماي كشور عمل مي نمايند و اگر خبري از تكاليف قانوني خود و حقوق يك ميليون ترك استان همدان ندارند ، لاجرم فاقد صلاحيت هاي لازم براي اجراي سياستهاي مذكورسازمان صدا و سيماي كشورمي باشند و اگر براي يك ميليون ترك استان همدان ، حقوق انساني ، فرهنگي و زباني قائل نيستند ! برخلاف اصول 15 و 19 قانون اساسي و نظر مقام معظم رهبري ( كه زبان فارسي را عامل وحدت ملت ايران نمي دانند) گام بر مي دارند .

سوال از رئيس شبكه استاني راديو و تلويزيون همدان اين است كه چرا به تقاضاها و اعتراضات مكرر مردم ترك استان همدان در طي اين چند سال توجهي مي نمايند! آيا ايشان در جايگاهي فرا قانوني هستند؟ آيا مي دانند كه تلويزيون ايشان به جاي گام برداشتن در مسير اتحاد ملي و انسجام اسلامي با عملكرد منفي اش باعث ياس مردم ترك استان مي شود ؟

8- با توجه به بي اعتنايي مديريت شبكه استاني صدا و سيماي همدان به تقاضاها و مطالبات فرهنگي ترك هاي استان همدان بنظر مي رسد كه رياست محترم سازمان صدا و سيماي كشور بايد مسئولي قانونمند و حافظ حقوق مردم را به اين ديار بفرستد و البته تقاضاي اصلي مردم از مهندس ضرغامي اين است كه همانطوري كه در استان آزربايجان غربي ، اقليت كردي ساكن مناطق جنوبي آن استان، داراي شبكه تلويزيوني و راديوئي محلي به مركزيت مهاباد و مستقل از شبكه استاني مركز اروميه هستند، براي نيمه شمالي استان همدان كه بيش از يك ميليون نفر ترك در آن ساكن اند نيز يك شبكه راديو و تلويزيوني محلي مستقل از شبكه راديو و تلويزيون مركز همدان داير شود يا اينكه نيمه شمالي استان همدان ( مناطق ترك نشين ) زير پوشش شبكه استاني راديو و تلويزيون استان زنجان قرار گيرد


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home