Thursday, August 23, 2007قرصهای ضد بارداری از ریگ بیابان نیز بیشتر شده است

زنگ خطر کاهش نرخ موالید در آذربایجان

میللی شورا- 30 مرداد86: براساس اخباری که بصورت پراکنده از هویت طلبان مغان، همدان، خوی، بیجار و قیدار دریافت کرده ایم گفته می شود که رژیم اپارتاید به شدت در تلاش است تا نرخ موالید را در مناطق تورک نشین کاهش دهد.

کاهش نرخ موالید از طریق تبلیغات خیابانی، انتشار بروشور و مهمتر از همه توزیع قرصهای ضد بارداری در حال انجام است. خانه های بهداشت روستا که حتی فاقد سرم و یا تنزیفهای پانسمان هستند محل توزیع انبوه قرصهای (غیر استاندارد و بعضا تاریخ مصرف گذشته) ضدبارداری شده اند. این قرصها گهگاه بصورت خدعه آمیز و حتی تهدید آمیز به زنان ساده دل روستایی داده می شود. این در حالی است که از وجود چنین تبلیغات شدیدی در مناطق کردنشین و یا فارس نشین خبری در دست نیست.

متاسفانه به نظر میرسد که نرخ موالید در میان خانواده های آذربایجانی به دلیل تبلیغات دولتی ، تبعات زندگی مدرن و نیز فشارهای حاد اقتصادی کاهش یافته است. این موضوع بی تردید می تواند نتایج تاسفباری را در اینده بهمراه داشته باشد.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home