Sunday, August 05, 2007نفرین

درد دل یک مادر بزرگ همدانی در قطار هنگامی که پسر و نوه و دختر و عروسش فارسی بلقور می کردند و حتی حاضر نبودند با او حرف بزنند:

ننگ و نفرین بر آنانی که وحدت ملی را در تک زبانی و حذف بقیه زبانها می دانند.

ننگ و نفرین بر آنانی که بزرگی فرهنگ خود را در حذف سایر فرهنگها می دانند.

استخوان سگ بر دخمه ای که خوابیده اند . زهر عقرب بر زندگی شان آنان که خواسته و ناخواسته مجری چنین کارهایی شده اند.

ننگ و نفرین بر آنان که مادران قهرمان آذربایجان و ترک و همانان که پرورش دهنده ستارخان ها و خیابانی ها بودند را از جامعه منزوی کردند.

لعنت بر همه آنانی که تکثر زبانی را بر نمی تابند.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home