Friday, September 28, 2007اميدواري به خانه تكاني در تلويزيون همدان
بدنبال تغيير مدير كل اين رسانه


ياداشت هفته نامه سينا مورخ دوشنبه 5 شهريورماه 1386

ترديدي نيست كه "مسئوليت"ها صرفا براي خدمت به مردم تاسيس شده و هر انتصابي با هدف خدمت رساني و انجام وظيفه در مقابل مردم صورت مي گيرد. از اين رو با خارج شدن از مدار خدمت رساني، بر ماهيت مسئوليت، خدشه و لطمه وارد شده و "مسئول" نيز "مشروعيت" خود را از دست مي دهد.
شبكه هاي استاني تلويزيون بنا به تصريح "مهندس ضرغامي" رياست محترم سازمان صدا و سيماي كشور با هدف و منظورِ "پرداختن به سنن، زبان، گويش و مسائل قومي همان استان" تاسيس و راه اندازي شده و به تعبير وي، بي توجهي به اين اصل، خارج شدن از مدار مسئوليت و خدمت مي باشد.
كشور ما "ايران"، كشوري كثير الملّه با زبان ها، فرهنگ ها و آداب گوناگون است و از همين روي، مسئولان صدا و سيما با آگاهي و اشراف بر اين موضوع بسيار مهم و با هدف توجه به زبان ها و فرهنگهاي مختلف از سال ها پيش شبكه هاي استاني را تاسيس و راه اندازي كردند تا اين رسانه ها، در راستاي وظائف تعريف شده، برنامه هاي متناسب با زبان، فرهنگ و آداب مردم آن استان را تهيه و پخش نمايند. با اين حال، متاسفانه اين مهم در استان همدان، كه بيش از 60 درصد جمعيت 1 ميليون و 800 هزار نفري آن "ترك" هستند، مغفول و مطرود مانده و به عبارتي شبكه استاني به جاي تهيه و پخش برنامه هاي متناسب با فرهنگ و زبان اكثريت مردم استان (حد اقل شامل نيمي از برنامه هاي تدويني) با بي توجهي تمام به وظيفه ذاتي و مسئوليت تعريف شده، شبكه استان را بدل به شبكة مختص شهر همدان ساختند، در حاليكه بخش اعظم مردم ساكن در اين شهر نيز ترك مي باشند.

هفته نامه "سينا" به عنوان تنها رسانه جمعيت يك ميليون نفري ترك استان به تواتر خواسته هاي مردم براي تغيير رويه و رويكرد شبكه استاني را منعكس و نماينده محترم مردم شريف شهرستان هاي كبود راهنگ و بهار در مجلس نيز، در پي درخواستهاي مكرر موكلانش ناچار از تذكر به مسئولان وقت مركز همدان در نطق پيش از دستور شد، تا بالاخره مسئولان امر جناب آقاي "حسين تقي پور" را به سمت مدير كل مركز همدان منصوب كردند.

بي شك، مدير كل محترم جديد با اشراف به "وظيفه ذاتي" شبكه استاني و در راستاي خدمت رساني به مردم و عمل به "مسئوليت"ي كه عهده دار آن شده، نيازمند خانه تكاني در اين رسانه است تا شبكه استاني در راستاي فلسفه وجودي خود به تدارك، تهيه و پخش برنامه هاي متناسب با زبان و فرهنگ يك ميليون "ترك" استان پرداخته و ديگر بار از وظيفه ذاتي خود فاصله نگيرد؛ چه، در آنصورت، مسئوليت دوباره مشروعيت خود را از دست خواهد داد.

با پرهيز از اطاله كلام و به عنوان حسن ختام، اصل 19 قانون اساسي، قسمتي از فرمايشات مقام معظم رهبري و اظهاراتي از مهندس ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما ذيلا از نظر مي گذرد:
1- مقام معظم رهبري در مورخه 79/4/19 در ديدار با مسئولين كشور اظهار داشتند : "عامل وحدت ملت ايران ، زبان فارسي نيست، دين اسلام است".

2- طبق اصل نوزدهم قانون اساسي: "مردم ايران، از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود" و طبق قسمت اخير اصل پانزدهم قانون اساسي: "... استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است."

3- مهندس ضرغامي در مقام معاونت امور مجلس و استانهاي صدا و سيماي كشور و در مصاحبه مورخه 81/4/7 خود با شبكه يك تلويزيون: "ما آن شبكه استاني را كه بيشتر به مسائل ملي مي پردازد شبكه استاني موفقي نمي دانيم، چون از مدار وظيفه اصلي خودش خارج شده است. وظيفه اصلي شبكه استاني پرداختن به سنن، زبان، گويش و مسائل قومي همان استان است".


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home