Wednesday, May 21, 2008

در زنجان، اردبیل و همدان دهها تن از فعالین مورد تهدید قرار گرفته انددر زنجان، اردبیل و همدان دهها تن از فعالین مورد تهدید قرار گرفته اند

میللی شورا- 31 اردیبهشت ماه: از شهرهای زنجان، اردبیل و همدان خبر می رسد جمع کثیری از فعالین این شهر ها همانند فعالین دیگر شهرهای آذربایجان هشدارهای تند و تیزی دریافت کرده اند. به فعالین هشدار داده شده است که در صورت شرکت در قیامهای اول خرداد، با زندان، شکنجه و حتی مرگ روبرو خواهند شد.


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home