Friday, June 22, 2012

صحابي افندي (درجزيني همداني)`ده‌ن نئچه دؤردلوك


صحابي افندي (درجزيني همداني)`ده‌ن نئچه دؤردلوك

دوغوم: درجه‌زين، همه‌دان، گونئي آزه‌ربايجان- ؟
اؤلوم: ايستانبول- ١٥٦٣گر اولدو ايسه مقام، مئيخانه منه
طعن ائيله‌مه ائي واعيظ-ي فرزانه منه
قسسام-ي قده‌ر ازه‌لده تقدير ائتميش
تسبيح سنه، ساغر-و پئيمانه منه

ساقي كره‌م ائت شاراب سون، نوش ائده‌ليم
بير دم غم-ي اه‌ييامي فراموش ائده‌ليم
لحن-ي خوش-ي موطروبو قويوپ نئچه‌يه دك
افسانه-يي تلخ-ي واعيظي گوش ائده‌ليم

جئور-و سيته‌م-ي رقيب ايله هيجر-ي حبيب
دردا كي مني ائيله‌دي مؤحتاج-ي طبيب
چون دردي اونار عيلاج سوردوم، دئدي كيم
يا دئوله‌ت-ي وصل-ي يار، يا مرگ-ي رقيب

ائي دوست منيم نصيحه‌تيم توت، كره‌م ائت
عيززه‌ت حره‌مينده كنديني مؤحته‌ره‌م ائت
مئيخانه‌ده‌ن ائيله عزم-ي طووف-ي در-ي يار
چيخ بئيت-ي حرامدان، طه‌واف-ي حره‌م ائت

باخدي فله‌ك-ي نازدان اول غئيره‌ت-ي حور
ياخدي مني نار-ي طلعه‌تي، ائيله‌دي نور
اغيارا اثه‌ر ائتمه‌دييينده‌ن بيلديم
خاشاك-و خسي ياخماز ايميش آته‌ش-ي طور

گولزاردا هئنگام-ي سحه‌ر بير نئچه يار
اولدوق قده‌ح-ي لاله ايله باده‌گوسار
اغيار گئچيپ، گؤروندو اول لاله‌عوذار
يعني عقه‌ب-ي شيتادا ائريشدي باهار

سرمسته‌م-و دستيمده دولو جام هنوز
باشدا هه‌وه‌س-ي باده-يي گولفام هنوز
ساقي منه رز دوخته‌ريني عقد ائده‌لي
دوشيزه ايدي ماده‌ر-ي اه‌ييام هنوز

عرض ائده‌لي اول ماهوه‌شيم وسمه‌لي قاش
قالديردي هيلال گؤكده داعوا ايله باش
پير-ي فله‌يه خجاله‌ت ائردي، قيلدي
ابرو-يي هيلالي تيغ-ي مئهر ايله تراشSǝhâbi Əfǝndi Dǝrǝcǝzîni Hǝmǝdâni`dǝn Neçǝ Dördlük

Doğum: Dǝrcǝzin, Hǝmǝdan, Güney Azǝrbaycan-?
Ölüm: Istanbul-1563


Gǝr oldu isǝ mǝqâm, meyxânǝ mǝnǝ
Tǝ`n eylǝmǝ ey vâiz-i fǝrzânǝ mǝnǝ
Qǝssâm-i qǝdǝr ǝzǝldǝ tǝqdîr etmiş
Tǝsbîh sǝnǝ, sâğǝr-o peymânǝ mǝnǝ

Sâqi kǝrǝm et şarâb sun, nûş edǝlim
Bir dǝm qǝm-i ǝyyâmı fǝrâmuş edǝlim
Lǝhn-i xoş-i mütrübü qoyup nêçǝyǝ dǝk
Əfsânǝ-yi tǝlx-i vâizi gûş edǝlim

Cevr-o sitǝm-i rǝqib ilǝ hicr-i hǝbib
Dǝrdâ ki mǝni eylǝdi möhtâc-i tǝbib
Çün dǝrdi onar ilâc sordum, dedi kim
Yâ devlǝt-i vǝsl-i yâr, yâ mǝrg-i rǝqib

Ey dûst mǝnim nǝsihǝtim tut, kǝrǝm et
İzzǝt hǝrǝmindǝ kǝndini möhtǝrǝm et
Meyxânǝdǝn eylǝ ǝzm-i tovf-i dǝr-i yâr
Çıx beyt-i hǝrâmdan, tǝvâf-i hǝrǝm et

Baxdı fǝlǝk-i nâzdan ol qeyrǝt-i hûr
Yaxdı mǝni nâr-i tǝl`ǝti, eylǝdi nûr
Əğyâra ǝsǝr etmǝdiyindǝn bildim
Xâşak-o xǝsi yaxmaz imiş âtǝş-i Tûr

Gülzârda hengâm-i sǝhǝr bir neçǝ yâr
Olduq qǝdǝh-i lâlǝ ilǝ bâdǝgüsâr
Əğyar geçip göründü ol lâlǝüzâr
Yǝ`ni ǝqǝb-i şitâda erişdî bahâr

Sǝrmǝstǝm-o dǝstimdǝ dolu câm hǝnuz
Başda hǝvǝs-I bâdǝ-yi gülfâm hǝnuz
Sâqi mǝnǝ rǝz düxtǝrini ǝqd edǝli
Dûşizǝ idi mâdǝr-i ǝyyâm hǝnuz

Ərz edǝli ol mâhvǝşim vǝsmǝli qaş
Qaldırdı hilâl gökdǝ da`vâ ilǝ baş
Pir-i fǝlǝyǝ xǝcâlǝt erdi, qıldı
Əbru-yi hilâlı, tiğ-i mehr ilǝ tǝraş


Share/Bookmark

0 Comments:

Post a Comment

<< Home